ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
 ДУБРОВИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ 
АДМІНІСТРАЦІЇЇ     
ОФІЦІЙНИЙ САЙТ 
Положення про фінансове управління
Меню сайта

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 29.03.2020, 06:17

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

Дубровицької районної державної адміністрації

від 7 жовтня 2011 року № 301

 

ПОЛОЖЕННЯ

про фінансове управління Дубровицької районної державної адміністрації

 

         1.Фінансове управління райдержадміністрації (далі - Управління) є структурним підрозділом райдержадміністрації, що утворюється її головою, є підзвітним та підконтрольним голові райдержадміністрації і головному фінансовому управлінню облдержадміністрації.

 

         2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, розпорядженнями голови райдержадміністрації, рішеннями районної ради, прийнятими стосовно відносин, що регулюються Бюджетним кодексом України та іншим бюджетним законодавством, а також цим Положенням.

 

         3.Основними завданнями Управління є:

         забезпечення реалізації державної бюджетної політики та території району;

         складання розрахунків до проектів місцевих бюджетів і подання на розгляд райдержадміністрації;

         підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку району;

         розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;

         здійснення загальної організації та управління виконанням місцевого бюджету на відповідній території, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

 

         4. Управління, відповідно до покладених на нього завдань:

         1) розробляє і доводить до головних розпорядників коштів районного бюджету інструкції з підготовки бюджетних запитів;

         2) визначає порядок та терміни розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

         3) проводить на будь-якому етапі складання і розгляд проекту місцевого бюджету, аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, щодо їх відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

         4) приймає рішення про включення бюджетних запитів до проекту районного бюджету перед поданням його на розгляд райдержадміністрації;

         5) бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів району, аналізує соціально-економічні показники розвитку району та враховує їх під час складання проекту районного бюджету;

         6) організовує роботу, пов’язану із складанням проекту районного бюджету, за дорученням керівництва райдержадміністрації визначає порядок і терміни подання структурними підрозділами райдержадміністрації, виконавчими органами місцевих рад матеріалів для підготовки проектів районного бюджету і прогнозних розрахунків коштів, що передаються для відповідного розподілу між місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів; складає проект районного бюджету та подає його на розгляд керівництву райдержадміністрації;

         7) забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису районного бюджету встановленим бюджетним призначенням;

         8) здійснює у процесі виконання районного бюджету за доходами прогнозування та проводить аналіз доходів районного бюджету;

         9) організовує виконання районного бюджету, а також разом з Дубровицькою міжрайонною державною податковою інспекцією, управлінням Державного казначейства в Дубровицькому районі, структурними підрозділами райдержадміністрації забезпечує надходження доходів до районного бюджету та вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів;

         10) зводить показники бюджетів, що входять до бюджету району та подає їх у встановлені терміни до головного фінансового управління облдержадміністрації;

         11) забезпечує захист фінансових інтересів держави та здійснює у межах своєї компетенції контроль за дотриманням бюджетного законодавства;

         12) складає розпис доходів і видатків районного бюджету, забезпечує його виконання, готує пропозиції щодо внесення змін до розпису у межах річних бюджетних призначень, здійснює у встановленому порядку взаємні розрахунки районного бюджету з державним бюджетом і бюджетами місцевого самоврядування;

         13) здійснює у встановленому порядку організацію та управління виконанням районного бюджету, координує в межах своєї компетенції діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;

         14) проводить моніторинг змін, що вносяться до районного бюджету;

         15) розглядає баланси і звіти про виконання місцевих бюджетів та інші фінансові звіти, подані управлінням Державного казначейства в Дубровицькому районі;

         16) інформує райдержадміністрацію та районну раду про стан виконання районного бюджету за кожний звітний період і подає їм річний та квартальні звіти про виконання районного бюджету;

         17) розглядає звернення та готує пропозиції для прийняття рішень про виділення коштів з резервного фонду бюджету;

         18) проводить разом з Дубровицькою міжрайонною державною податковою інспекцією аналіз стану надходження доходів до відповідних бюджетів, готує пропозиції про доцільність запровадження місцевих податків, зборів, а також пільг;

         19) проводить на базі статистичної і фінансової звітності, прогнозованих розрахунків аналіз економічного і фінансового стану галузей економіки території, тенденцій та динаміки розвитку різних форм власності, готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;

         20) бере участь у формуванні та реалізації інвестиційних програм, подає пропозиції щодо удосконалення механізму економічного стимулювання підприємств для розвитку економічного потенціалу відповідної території;

         21) перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету;

         22) бере участь у розробленні пропозицій з удосконалення структури райдержадміністрації, готує пропозиції щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання районної держадміністрації та здійснює контроль за витрачанням цих коштів;

         23) розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ і організацій;

         24) забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників управління;

         25) готує та подає районній раді офіційні висновки про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету для прийняття рішення про внесення змін до цього бюджету;

         26) здійснює інші функції, пов’язані з виконанням покладених на нього завдань.

 

         5. Управління має право:

         1) одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчих органів рад, Дубровицької міжрайонної державної податкової інспекції, управління Державного казначейства в Дубровицькому районі, інших державних органів, підприємств, установ та організацій всіх форм власності інформацію, матеріали та інші документи, необхідні для складання проекту районного бюджету та аналізу його виконання;

         2) в установленому порядку та у межах своєї компетенції призупиняти бюджетні асигнування відповідно до статті 117 Бюджетного кодексу України та вживати заходів до розпорядників і одержувачів бюджетних коштів за вчинені ними бюджетні правопорушення, передбачені статтею 118 Бюджетного кодексу України;

         3) залучати фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації; підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

         4) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

 

         6. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

         7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації за погодженням з головним фінансовим управлінням облдержадміністрації.

         Начальник Управління має заступника, який за його поданням призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації.

 

         8. Начальник Управління:

         здійснює керівництво діяльністю Управління, несе персональну відповідальність за виконанням покладених на Управління завдань, визначає ступінь відповідальності заступника, керівників його структурних підрозділів;

         затверджує положення про структурні підрозділи Управління і функціональні обов’язки працівників Управління;

         розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису доходів і видатків на утриманні Управління;

         затверджує розпис доходів і видатків районного бюджету на рік і тимчасовий розпис на відповідний період;

         забезпечує відповідність розпису районного бюджету встановленим бюджетним призначенням;

         призначає на посаду і звільняє з посади працівників Управління.

 

         9. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.

 

         10. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Управління, в межах виділених асигнувань, визначає головне фінансове управління облдержадміністрації.

         Кошторис та штатний розпис Управління затверджує головне фінансове управління облдержадміністрації.

 

         11. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в управлінні Державного казначейства, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

Copyright MyCorp © 2020
Безкоштовний хостинг uCoz